ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 01-04-2019

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Innovare Keukens v.o.f.
BTW nummer: NL85.83.64.219, KvK: 70536120

 

 

DEFINITIES

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

Koper: een ieder die een overeenkomst sluit of heeft gesloten met verkoper;
Consument: een koper zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Overeenkomst: elke tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst met betrekking tot de koop, verkoop, en/of levering van diensten van keukens, apparatuur, accessoires en/of aanverwante diensten of zaken die door verkoper in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden;
Verkoper: Innovare Keukens v.o.f., gevestigd en kantoorhoudende aan de Jane Addamsstraat 1, 5491 DE te Sint-Oedenrode;
Producten: alle roerende zaken en/of diensten die onderwerp zijn van enige overeenkomst tussen koper en verkoper;
Schriftelijk: op schrift gesteld, daaronder tevens begrepen elektronische correspondentie.

 

Algemeen: 1


1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper, hierna te noemen Innovare Keukens v.o.f., en de koper gesloten koopovereenkomst en/of andere overeenkomst waarvan levering van goederen en/of diensten een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Aanbiedingen/orders: 2

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Orders zijn voor de verkoper eerst bindend wanneer zij door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.

2.3 Verkoper kan tot de aflevering een redelijk minimum ordergrootte vaststellen.

2.4 Samples, voorbeelden of 1-stuks bestellingen per merk en/of product dienen te allen tijde te worden afgenomen en betaald. Ook in geval waarbij het sample en/of voorbeeld eventueel betrekking heeft op een vervolgopdracht, ongeacht of laatstgenoemde wel of geen doorgang vindt. Deze artikelen kunnen uitdrukkelijk niet worden geretourneerd.

2.5 Alle orders m.b.t. maatwerk in bijvoorbeeld keukens, keukenmeubelen, apparaten en/of andere gerelateerde producten welke in opdracht van en t.b.v. de klant zijn gemaakt en waarvan verkoper voorraadhouder is, dienen te allen tijde worden afgenomen.

Herroeping recht, kopen op afstand: 3 (uitsluitend voor consumenten)

3.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte producten, en/of als er expliciet met koper is overeengekomen dat deze afziet van zijn/haar wettelijk recht op herroeping van de koopovereenkomst op grond van het “herroepingsrecht Consumenten”.

3.2 De consument kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en tevens (indien aldus geleverd) in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van verkoper te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de consument.

3.3 Indien de consument van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden, gebruik heeft gemaakt, dan draagt verkoper zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde aankoopbedrag.

Prijzen: 4

4.1 Alle prijzen gelden inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Indien bij het totstandkoming van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de geldende prijscourant dan wel circulaire.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Prijsverhogingen: 5

5.1 De verkoper is gerechtigd de overeenkomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen, hulpmaterialen en valutakoers, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.

Levering/leveringstermijnen: 6

6.1 De levering van de goederen geschiedt onder rembours tenzij sprake is van een order waarbij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering onder rembours betekent dat de koopsom, eventueel in aftrek van de aanbetaling, door koper bij aflevering direct wordt betaald middels cashbetaling, bankoverboeking of pinbetaling.

6.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de verkoper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijk doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het aflossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. Levering van goederen beperken zich uitsluitend tot de begane vloer en, indien van toepassing, tot na de eerste deur van de woning of het gebouw welke als afleveradres door koper aan verkoper is opgegeven. Indien van toepassing wordt er in alle situaties eerst het advies van het R.I.V.M. opgevolgd per datum van bedoelde levering, dienst of ander gerelateerd contactmoment met derden.

6.3 De enkele overschrijdingen van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens artikel 12, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aan aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet wanneer hij in verzuim is.

6.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.

6.5 Retourzendingen zijn alleen toegestaan indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.6 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Website / Tentoonstelling van voorraad: 7

7.1 Is een artikel aangeboden via de website www.innovare-keukens.nl, of op enig andere wijze als bijvoorbeeld via foto, film of document door verkoper aan de klant, dan wordt het vermoedt het slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te antwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. De aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden.

Betalingen: 8

8.1 Betaling dient onverwijld middels kasbetaling, bankoverboeking of pinbetaling te geschieden bij aflevering van de goederen aan koper. Indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen is kan de betaling ook binnen één maand na factuurdatum geschieden.

8.2 Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

8.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventuele verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van  € 1.500,00.

8.4 Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.

Eigendomsvoorbehoud: 9

9.1 Verkoper behoudt zich eigendom voor van de aan koper krachtens de overeenkomst (af-) geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken, en de daarbij ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.

9.2 Koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.

9.3 Indien koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft verkoper het recht alle door haar (af-) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht verkoper daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.

9.4 Alle door verkoper geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, software (elektronische) bestanden enzovoort blijven eigendom van verkoper totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

9.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht verkoper binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

Risico voorbehoud: 10

10.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.

10.2 Reclames over zichtbare gebreken en/of niet, onjuist en/of incomplete levering van goederen aan koper welke door verkoper aan koper zijn verkocht en derhalve beschreven zijn in de koopovereenkomst, dienen op straffe van verval van recht van reclame uiterlijk binnen 2 dagen na levering schriftelijk te geschieden. Uitgesloten is het recht van reclame door koper zodra afnemer de op-/afleveringsbonnen na aflevering akkoord heeft gegeven voor goede ontvangst. In die gevallen is verkoper slechts gehouden de bij de op-/aflevering geconstateerde, en op de bon(nen) vermelde, zichtbare gebreken te verhelpen. Het recht van reclame vervalt nadat de afnemer de levering van de keuken c.q. artikelen akkoord heeft bevonden. Bij levering/verkoop van losse keukenmeubelen, apparatuur, accessoires en aanverwante artikelen wordt afnemer geacht het gekochte artikel onmiddellijk op zichtbare schade/gebreken te hebben gecontroleerd. Van eventuele zichtbare gebreken dient op de afleveringsbon(nen) melding worden gemaakt, op straffe van verval van het recht van reclame. Alle reclames van welke aard dan ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde dan wel tot vergoeding van de schade tot maximaal de koopsom van het geleverde, waarop de reclames betrekking hebben, welke schadevergoedingsplicht echter nimmer kan belopen dan € 10.000,- inclusief BTW.

10.3 Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van de verkoper moet stellen.

10.4 Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van de verkoper en pandrecht te vestiging als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

Garantie: 11

11.1 Verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat Innovare Keukens v.o.f. als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van verkoper zal vervangen of herstellen mits anders vermeld en/of overeengekomen met koper.

11.2 Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, foutieve dan wel onjuiste wijze van montage waarna schade dan wel gebreken zijn ontstaan, dan wel onderhoud of na een door koper zelf of door derden zonder toestemming van verkoper aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.

11.3 Aanspraak op garantie bestaat slechts indien koper aan al diens verplichtingen jegens verkoper (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

11.4 In het lid 1 omschreven geval dient koper ervoor zorg te dragen dat verkoper de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende kosten en/of extra werkzaamheden, opnieuw kan uitvoeren.

11.5 Indien koper een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door verkoper gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

11.6 De garantietermijnen zijn als volgt vastgesteld:

– Nieuwe keukens, welke uitdrukkelijk als nieuw zijn omschreven op de koopovereenkomst, genieten een garantie van maximaal 24 maanden, geldende vanaf de datum van aflevering van de goederen c.q. producten bij koper.

– Demokeuken(s), Outletkeuken(s), Showroomkeuken(s) en/of keukens welke uit ongebruikt uit nieuwbouw gedemonteerd zijn, en als zodanig door Innovare Keukens v.o.f. aangeboden en verkocht zijn, alsmede gerelateerde producten, accessoires en/of keukenmeubelen zijn voetstoots verkocht zonder garantie mits nadrukkelijk schriftelijk anders met koper is overeengekomen.

– TOP-Occasion (inbouw-/) apparatuur wordt tot 3 maanden na afleverdatum met “aansluit-garantie”* geleverd, geldende vanaf de datum van aflevering van de goederen c.q. producten bij koper.

– Demo Apparatuur en/of B-Keus apparatuur (ongebruikt maar niet nieuw) wordt tot 12 maanden met “aansluitgarantie”* geleverd, geldende vanaf de datum van aflevering van de goederen c.q. producten bij koper.

– Nieuwe Apparatuur wordt vanaf 12 maanden tot 24 maanden met aansluitgarantie* geleverd, geldende vanaf de datum van aflevering van de goederen c.q. producten bij koper. De exacte looptijd van deze garantie dient expliciet in de overeenkomst en/of factuur te zijn vermeld.

*De “aansluitgarantie” richt zich op het gegeven dat, na montage en aansluiten van de apparatuur bij koper door een gecertificeerd installateur / monteur, de apparatuur naar behoren dient te functioneren zoals verwacht kan worden van een TOP-Occasion apparaat, demo of nieuw apparaat. De montage dient uitgevoerd te worden door een hiertoe bevoegde monteur c.q. installateur waarbij de garantie vervalt en/of het recht op het claimen van garantie vervalt, indien aan deze voorwaarde niet is voldaan. Een bewijs hiervan dient op eerste verzoek van verkoper onverwijld door koper aan verkoper te worden overlegd. Indien binnen de termijn van aansluitgarantie een probleem ontstaat met het product dan dient dit onverwijld te worden gemeld aan verkoper waarna verkoper eenzijdig gemachtigd is te kiezen om het betreffende apparaat te (doen) laten repareren of te vervangen door een soortgelijk apparaat. Is vervanging van het betreffende apparaat door verkoper niet mogelijk dan zal een schadeloosstelling van het betreffende apparaat geschieden op basis van de geldende dagwaarde mits anders met de klant is/wordt overeengekomen.

Aansprakelijkheid: 12

12.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buiten-contractueel aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van twee maal de netto factuurwaarde van de niet tijdige dan wel gebrekkige geleverde goederen.

12.2 Mocht de in artikel 13.1 vervatte beperkingen van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de schade aan de eigendommen van koper en letselschade.

12.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwillschade.

12.4 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

12.5 Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijke geleverde goederen in rekening gebracht bedrag, minus emballage kosten, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

12.6 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik van geleverde goederen. Koper dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor, dat de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing in het bijzonder gerelateerd aan afmetingen voor het plaatsen van keukenmeubelen, apparatuur e.d. ongeacht of deze maten of anderzijds hieraan gerelateerde informatie aan verkoper zijn doorgegeven, technische geschiktheid van apparatuur of aanverwante goederen en/of enig andere meetfouten welke worden geconstateerd. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van geleverde goederen en/of producten.

12.7 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan zaken die zij van leveranciers of anderszins heeft betrokken. Zij zal in de plaats daarvan aan afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij ter zake zelf kan doen geldend maken.

Overmacht: 13

13.1 Mocht de verkoper als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn beëindigen.

13.2 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen.

13.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.

13.4 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

13.5 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

Ontbinding: 14

14.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:

  1. de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan de verkoper is verschuldigd.
  2. hij in staat van faillissement wordt verklaard, de wettelijke schuldsanering is aangevraagd of van toepassing is verklaart of surseance van betaling aanvraagt.

14.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

14.3 In geval van faillissement, aanvraag dan wel van toepassing worden van de schuldsanering dan wel surseance van betaling van de koper is de verkoper gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindiging.

14.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.

Nederlands Recht: 15

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.